Uudised

Järva maakonna Tervisenõukogu kuulutab välja maakondliku ennetusprojektide konkursi HIV/AIDS-i ja uimastiennetus alase tegevuse läbiviimiseks  15.05.2007

Projektikonkursi eesmärgiks on maakonna noorte hulgas turvalist seksuaalkäitumist ja uimastiennetust puudutavate teadmiste, eluoskuste ja hoiakute parandamine.

Projektikonkursi eelarve on 60 000 krooni.
Projekti kogumaksumus on 60 000 krooni ning projekti raames planeeritavad tegevused peavad hõlmama tervet maakonda.

Projekti sihtgrupiks on 12 – 21 aastased noored

Projekti läbiviimise aeg on 01. juuli – 01.detsember 2007. aasta

Projekti esitajateks võivad olla asutused, organisatsioonid või mittetulundusühingud Konkursi raames finantseeritakse järgmisi tegevusi:
-maakondlike tervistedendavate ühisürituste (tervisepäevad/nädalad) korraldamist ja läbiviimist;
-teematiliste teatrietenduste lavastamine ning lavale toomine;
-külastused asutustesse, mis tegelevad ennetusalase tegevusega ning erinevatesse kinnipidamisasutustesse.

Projekti raames ei finantseerita põhivahendite soetamist (inventar) ning ravi- ja rehabilitatsioonialast tegevust.
Toitlustamiskulud ei tohi ületada 20% Tervisenõukogult taotletavast summast projekti eelarves.
Kõik esitatud taotlused peavad vastama Tervisenõukogu poolt koostatud rahataotlusvormile.
Projekti rahastamine vormistatakse lepinguna maavanema ja projekti esitaja vahel. Projektitaotluse vorm koos vastavate lisadega:
Projekti taotlusvorm
Projekti eelarve
Kulude standardid
Projekti täitmise aruanne
Projekti finantsaruanne
Projektitaotluse palume saata paberkandjal 2 eksemplaris märgusõna all “Tervisedendus projekt 2007” Järva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda aadressil Rüütli tn. 25 Paide 72713 ning 1 eksemplar elektroonselt meili aadressile reet.lass@jarvamv.ee hiljemalt 04. juunil 2007. aastal.

Lisainfo:
Reet Lass
sotsiaal-ja tervishoiuosakonna peaspetsialist
385 9614
reet.lass@jarvamv.eeTagasi Üles
www by c m a