Arendus- ja planeeringuosakond

Järva Maavalitsuse arendus- ja planeeringuosakond on struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringu-, haldusterritoriaalse jaotuse korralduse, ettevõtlus- ja infrastruktuurialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liidu struktuurifondide programmide elluviimist.

  • maakonna arengustrateegia uuendamine ja aktualiseerimine ning elualade arengukavade koostamise koordineerimine;
  • regionaalpoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine ja regionaalse arengu projektide väljatöötamine, käivitamine ja juhtimine;
  • maakonnaplaneeringu või teemaplaneeringute koostamine ja planeeringute vormistamise korraldamine lähtudes maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu vajadustest;
  • valla ja linna üld- ja detailplaneeringute tegemise koordineerimine;
  • järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle;
  • asustusjaotuse muutmise, valla ja linna piiride muutmise ja haldusüksuste nimede muutmisega seotud küsimuste lahendamine;
  • ettevõtluse arengu, turismi-, keskkonna- ja maamajandusalaste ülesannete täitmine;
  • Euroopa Liidu alase teavitustegevuse ja välissuhtluse korraldamine ning koordineerimine;
  • maakondlike projektikavandite koostamise koordineerimine EL struktuurifondidest raha taotlemiseks keskkonna- ja tehnilise infrastruktuuri- ning kohalikuks sotsiaalmajanduslikuks arenguks.Põhimäärus           Ametnikud


Tagasi Üles