Haridus- ja kultuuriosakond

Osakonna põhiülesanneteks on:

  • riikliku haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordipoliitika elluviimine maakonnas;
  • maakonna hariduse, kultuuri, noorsoo ja spordi arengukavade koostamine ja sellest tulenevate programmide ja projektide käivitamine;
  • rahvuskultuuri ja sporditraditsioonide säilitamine ja kaitsmine; järelvalve teostamine maakonnas asuvate koolieelsete lasteasutuste ja koolide (v.a. kõrgkool) õppe- ja kasvatustegevuse üle;
  • haridus-, spordi-, noorsoo-, kultuuritööd reguleerivate õigusaktide täitmise kontrollimine õigusaktides kehtestatud korras;
  • haridus-, spordi-, kultuuri- ja noorsoo- ning kohalike omavalitsuste töötajate nõustamine, täiendõppe korraldamine ja koordineerimine; ainealaste õpilasürituste korraldamine;
  • haridus- ja kultuurialase riikliku statistika maakonna koondi ja muu informatsiooni koostamine;
  • erivajadustega laste õpetamise, alaealiste õigusrikkumisi ennetava tegevuse, haridusasutuste rakendustrükiste ja lõputunnistustega varustamise, täiskasvanute koolituse koordineerimine maakonnas.

Põhimäärus           AmetnikudTagasi Üles