Maaosakond

Osakonna põhiülesanneteks on:

  • maareformi riiklik juhtimine ja koordineerimine maakonnas; maade tagastamise korraldamine;
  • ostueesõigusega maa erastamise korraldamine;
  • enampakkumisega maa erastamise korraldamine; maa riigi omandisse jätmise ja munitsipaalomandisse andmise korraldamine;
  • riigi omandisse jäetud maale hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmise ning rendileandmise korraldamine; kinnisasja sundvõõrandamise toimingute teostamine;
  • välismaalasele kinnisomandi üleandmise loa taotluste põhjendatuse kontroll ja seisukoha ettevalmistamine: riigi esindamine maakorraldustoimingutes, järelevalve maakorralduse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
  • maa korralise hindamisega seotud töödes osalemine;
  • omavalitsuste nõustamine maaküsimustes; maaküsimustega seotud informatsiooni kogumine ja töötlemine, osakonna tööks vajalike andmekogude koostamine, aktualiseerimine ja säilitamine;
  • maareformi käigus kinnistute moodustamise kohta tekkinud dokumentatsiooni säilitamine ja arhiveerimine.

Põhimäärus           AmetnikudTagasi Üles