Rahandusosakond

Põhiülesannetena osakond:

 • valmistab ette maavalitsuse eelarve eelnõu;
 • kontrollib maavalitsuse hallatavates riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes riigieelarveliste vahendite kasutamist; kooskõlastab riiklike investeeringute programme ja esitab omapoolseid ettepanekuid investeeringute kohta;
 • jaotab riigieelarves ettenähtud toetusi ja valitsuse poolt eraldatud rahalisi vahendeid valla- ja linnavalitsustele; koostab eelarve täitmise aruande ja esitab Rahandusministeeriumile;
 • koostab tulude ja kulude andmestiku ja esitab Rahandusministeeriumile nõustab kohalikke omavalitsusi rahandusalases töös;
 • korraldab riigieelarve ja kohalike eelarvete vahelist seost ning aruannete läbivaatamist ja analüüsi;
 • korraldab omandireformi läbiviimise finantseerimist;
  korraldab maavalitsuse erastamisarvete teenindamist ning kontrollib järelemaksuga maa erastamise lepingute täitmist;
  lahendab maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemisega seotud küsimusi; korraldab maakonnasisese reisijateveoga seotud ülesannete täitmist, kooskõlastab kõikide projektide ja suurte finantsalaste tehingute eelarved enne nende allakirjutamist ja esitamist riigikassale;
 • teeb rahandusalast selgitustööd ning informeerib üldsust maakonna eelarve seisundist ja arengust.

Põhimäärus           AmetnikudTagasi Üles