Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Osakonna põhiülesanneteks on:

Sotsiaalhoolekande- ja tervishoiupoliitika väljatöötamine maakonnas, riiklike vahendite kasutamise kontrollimine ning osutatavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamine.

Osakonna ülesanded sotsiaal- ja tervishoiupoliitika elluviimisel maakonnas:

 • töötab koostöös kohalike omavalitsustega välja sotsiaalhoolekande programmid ning koordineerib ja korraldab neid maakonnas;
 • nõustab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaid lokaalsete arengukavade koostamisel; arendab välja ja koordineerib omavalitsuste vahelist sotsiaalteenuste võrku.

Osakonna ülesanded sotsiaaltoetuste ja teenuste süsteemi väljakujundamisel:

 • jaotab riiklikud toetus- ja kompensatsioonisummad omavalitsuste vahel ning esitab aruandluse sotsiaalministeeriumile;
 • kogub ja analüüsib sotsiaal- ja tervishoiualast informatsiooni ja edastab teavet valla- ning linnavalitsustele ja elanikkonnale;
 • korraldab maakonna sotsiaal- ja hoolekande ning tervishoiualast statistilist aruandlust ning edastab teavet sotsiaalministeeriumile ja kohalikele omavalitsustele;
 • korraldab lapsendamist ning vastava registri pidamist;
 • korraldab maakonna elanike varustamist proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega;
 • haldab maakonnas olevaid riiklikke sotsiaalhoonekandeasutusi, korraldab koostööd teiste hoolekandeasutustega;
 • peab vajalikke andmekogusid (andmete töötlemine, arvestuse pidamine, andmete kaitse tagamine.

Osakonna ülesanded sotsiaaltöötajate koolituse korraldamisel:

 • korraldab maakonna hoolekandetöötajate koolitust ja superviseerimist;
 • korraldab maakonna hoolekandetöötajate atesteerimist pärast vastava riikliku korra kehtestamist;
 • konsulteerib ja nõustab omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ning hoolekandeasutuste juhte.

Osakonna ülesanded järelevalve korraldamisel:

 • korraldab maakonnas järelevalvet sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi üle;
 • teeb ettepanekud ebakvaliteetset teenust osutavate hoolekandeasutuste litsentsi peatamiseks või tühistamiseks;
 • teostab järelevalvet toetuste jaotamise korra üle omavalitsustes;
 • teostab järelevalvet projektide kaudu riiklikest vahenditest eraldatavate summade sihtotstarbelise kasutamise üle.

Põhimäärus           AmetnikudTagasi Üles