Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus

I ÜLDOSA

 1. Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond (edaspidi osakond) on Järva Maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringu- , haldusterritoriaalse jaotuse korralduse, ettevõtlus- ja infrastruktuurialaste  ülsannete täitmist ning Euroopa Liidu struktuurifondide programmide elluviimist.
 2. Osakond allub maavanemale, kes teostab osakonna töötajate üle seadusega sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.
 3. Osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem oma korraldusega.
 4. Osakonda finantseeritakse riigieelarvest maavalitsusele eraldatud rahalistest vahenditest.
 5. Osakonnal on oma nime ja maakonna vapi kujutisega kirjaplank ja sõõrikujuline (sõõri läbimõõt 35 millimeetrit) pitser, mille keskel on maakonna vapi kujutis, sõõri ülemist äärt mööda on sõnad "Järva Maavalitsus", sõõri alumist äärt mööda sõnad "Arengu- ja planeeringuosakond".

II ÜLESANDED

Osakonna ülesanneteks on:

 • maakonna arengustrateegia uuendamine ja aktualiseerimine ning elualade arengukavade koostamise koordineerimine;
 • regionaalpoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine ja regionaalse arengu projektide väljatöötamine, käivitamine ning juhtimine;
 • maakonna sotsiaal-majandusliku arengu põhisuundadega seonduvate projektide koostamise juhendamine ja abikõlblikkuse hindamine;
 • maakonnaplaneeringu või teemaplaneeringute koostamine ja planeeringute vormistamise korraldamine lähtudes maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu vajadustest;
 • valla ja linna üld- ning detailplaneeringute tegemise koordineerimine;
 • järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle;
 • asustusjaotuse muutmise, valla või linna piiride muutmise ja haldusüksuste nimede muutmisega seotud küsimuste lahendamine;
 • ettevõtluse arengu, turismi-, keskkonna- ja maamajandusalaste ülesannete täitmine;
 • ettevõtluse kohta arevestuse pidamine ja majandusanalüüside tegemine ning nendeks vajalike andmekogude pidamine;
 • teedeehituse ja -hoiu, energiasäästu, side ja kommunikatsiooni ning muu infrastruktuuri arendamise vajaduste analüüsimine ja eelistuste väljaselgitamine;
 • maakonna teadvustamine, maine kujundamine ja Järvamaad tutvustavate materjalide ning trükiste koostamise ja väljaandmise korraldamine;
 • Euroopa Liidu alase teavitustegevuse ja välissuhtluse korraldamine ning koordineerimine;
 • maakondlike projektikavandite koostamise koordineerimine EL struktuurifondidest raha taotlemiseks keskkonna- ja tehnilise infrastruktuuri- ning kohalikuks sotsiaalmajanduslikuks arenguks;
 • kohalikele omavalitsustele info väljastamine ning töötajate nõustamine osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes;
 • maavalitsuse osakondadele ja kohalikele omavalitsustele tööks vajaliku kaardimaterjali koostamine ja trükkimine.

III ÕIGUSED JA VASTUTUS

Oma ülesannete täitmiseks on osakonnal järgmised õigused:

 • kontrollida seaduses ettenähtud korras maakonna arendusprojektide täitmist;
 • saada seaduses ettenähtud korras valitsusasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mittetulundusühingutelt, füüsilistelt isikutelt ja maavalitsuse osakondadelt käesoleva põhimäärusega ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikke informatsiooni, dokumente ja muid tööks vajalikke materjale;
 • teha oma töövaldkonna probleemide lahendamiseks maavanemale ettepanekuid uurimistöide ja ekspertiiside tellimiseks ning töögruppide ja komisjonide moodustamiseks, kaasates nende tegevusse omavalitsuste, ettevõtete, asutuste ja mittetulundusühingute esindajaid;
 • teha maavanemale ettepanekuid komisjonide moodustamiseks;
 • koostada maavanema korralduste projekte.

Osakond vastutab õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega  pandud ülesannete täpse ja õiguspärase täitmise eest.

IV OSAKONNAJUHATAJA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

Osakonnajuhataja:

 • juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
 • jaotab ülesanded talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
 • tagab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise;
 • allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
 • annab aru osakonna tegevusest ja vastutab osakonna töö avalikustamise eest;
 • esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi maavalitsuse juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
 • teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta,taotleb osakonna teenistujatele täienduskoolitust;
 • taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
 • korraldab maavanema teenistusliku järelevalve käigus ülesandeks antud materjalide ja seletuste kogumist oma osakonna ametnike poolt sooritatud toimingute asjaolude väljaselgitamiseks, vajadusel teeb maavanemale ettepaneku teenistusliku järelevalve algatamiseks;
 • algatab seadusega ettenähtud korras kohalike omavalitsustega halduslepingute sõlmimist riiklike kohustuste täitmiseks;
 • vastutab materiaalselt osakonna kasutuses oleva riigivara eest;
 • saab maavanemalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
 • teeb maavanemale ettepanekuid komisjonide ja nõukogude moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
 • kirjutab alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi maavalitsusevälistele isikutele, kui teisiti ei näe ette õigusaktid;
 • täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või maavanema antud ülesandeid;
 • annab seadusega ettenähtud korras alluvatele teenistujatele ühekordseid teenistusalaseid korraldusi, mille täitmine ei tulene nende teenistuskohustustest.

Osakonnajuhatajat asendab ametnik, kellele see kohustus on pandud ametijuhendiga

Arto Saar

Arengu- ja planeeringuosakonna juhatajaTagasi Üles
www by c m a