Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna põhimäärus

Kinnitatud
Järva maavanema
“22.”09. 2004.a.
korraldusega nr.11A

I ÜLDOSA

 1. Järva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) on maavalitsuse struktuuriüksus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel maavalitsusele antud ülesandeid hariduse, kultuuri. noorsoo ja spordi valdkonnas.
 2. Osakond allub maavanemale, kes teostab osakonna töötajate tegevuse üle seadusega sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.
 3. Osakonna kulud kaetakse maavalitsusele eraldatud rahalistest vahenditest.
 4. Osakonnal on oma nime ja maakonna vapi kujutisega kirjaplank.

 II ÜLESANDED

Osakonna põhiülesanneteks on:

 • riikliku ja regionaalse haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordipoliitika elluviimine maakonnas;
 • üleriigiliste hariduse-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö arengukavade, projektide, programmide kavandamine, koordineerimine ja korraldamine maakonnas;
 • ettepanekute tegemine riigieelarvest ja teistest allikatest maavalitsusele eraldatud rahaliste vahendite jaotamiseks haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsoovaldkonnale lähtuvalt maakonna arengustrateegiast;
 • järelevalve teostamine koostöös rahandusosakonnaga munitsipaalkoolidele, omavalitsustele, maavalitsuse haldamisele antud riigikoolidele, organisatsioonidele ja noorsoo-, kultuuri- ja sporditööks riigieelarvest eraldatud vahendite kasutamise üle;
 • maavanema, kohalike omavalitsuste, haridus-, kultuuri-, noorsoo-, spordiasutuste ja kodanike nõustamine haridus-, spordi-, kultuuri- ja noorsoopoliitika valdkonda kuuluvates küsimustes;
  5.6.haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase informatsiooni kogumine, analüüsimine, järelduste ja ettepanekute tegemine, avalikustamine, vastavate statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
 • haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsooalaste korralduste, lepingute ja muude dokumentide eelnõude ja projektide koostamine ja esitamine maavanemale;
 • riikliku järelevalve teostamine maakonnas asuvate riigi-, munitsipaal- ja eraharidusasutuste õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse üle seadusega kehtestatud korras;
 • põhikooli ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite läbiviimise koordineerimine maakonnas;
 • haridust tõendavate dokumentide ja medalite tellimise ja väljaandmise korraldamine ning sellekohase aruandluse tagamine;
 • maakonna nõustamiskomisjoni töö korraldamine;
 • noorte teavitamise ja nõustamise korraldamine maakonnas;
 • Järvamaa Muuseumi, Päinurme Internaatkoooli ja Järvamaa Keskraamatukogu kureerimine;
 • muude õigusaktides sätestatud ja maavanema antud ühekordsete ülesannete täitmine.

III ÕIGUSED

Osakonnale pandud ülesannete täitmiseks on osakonnal õigus:

 • saada kohalikelt omavalitsustelt, haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordiasutustelt ning organisatsioonidelt tööks vajalikku teavet sõltumata nende omandivormist;
 • külastada juhtide teadmisel haridusasutuste õppetunde, kultuuri-, spordi- ja kasvatusüritusi, osaleda koosolekutel;
 • anda soovitusi ja teha ettepanekuid omavalitsusjuhtidele, lasteasutuste ja koolide juhtidele haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsooküsimustes, algatada maavanema teadmisel läbirääkimisi nimetatud valdkondadesse puudutavate probleemide üle;
 • osaleda maakonna terviklikku arengut käsitlevate haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordivaldkonna projektide väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • teha maavanemale ettepanekuid üksikisikute, isikute gruppide ning asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide autasustamiseks või premeerimiseks;
 • teha lepingute ja kokkulepete alusel koostööd välisriikide vastavate institutsioonidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega vastavalt maavanema poolt antud volitusele;
 • kasutada ülesannete täitmiseks vajalikke maavalitsuse ressursse, transporti, kontoritarbeid;
 • vajadusel kooskõlastatult maavanemaga rakendada tööle eksperte, konsultante jt. töötajaid osakonna töö paremaks korraldamiseks;
 • osakonna ametnikud võivad kasutada osakonna ja ametinimetusega visiitkaarti.

IV OSAKONNAJUHATAJA ALLUVUS, KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

Osakonna tööd juhib juhataja, kelle nimetab ametisse maavanem. Osakonnajuhatajat asendab maavanema poolt määratud isik.

Osakonnajuhataja:

 • juhib ja planeerib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
 • esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi maavalitsuse juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
 • teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate ametisse nimetamise ja ametist vabastamise või teenistusülesannete ja -tingimuste muutmise, palkade, toetuste ja lisatasude , distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise, täiendkoolituse ning puhkuste kohta;
 • jaotab ülesanded talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi, töötab välja osakonna teenistujate ametijuhendid ja vajalikud muudatused ametijuhendites;
 • allkirjastab ja viseerib koostatud dokumendid;
 • annab aru osakonna tegevusest ja vastutab osakonna töö avalikustamise eest;
 • taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
 • saab maavanemalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
 • vastutab materiaalselt tema kasutuses oleva riigivara eest;
 • võib teha maavanemale ettepanekuid komisjonide ja nõukogude moodustamise kohta osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
 • kirjutab alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta ega panda kohustusi maavalitsusevälistele isikutele, kui teisiti ei näe ette õigusaktid;
 • annab seadusega ettenähtud korras alluvatele teenistujatele ühekordseid teenistusalaseid korraldusi, mille täitmine ei tulene nende teenistuskohustustest;
 • täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või maavanema antud ülesandeid.

 Tagasi Üles
www by c m a