Järva Maavalitsuse maaosakonna põhimäärus

Kinnitatud
Järva maavanema
“22.”09. 2004.a.
korraldusega nr. 11A

I ÜLDSÄTTED

 1. Järva Maavalitsuse maaosakond (edaspidi osakond) on maavalitsuse struktuuriüksus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel maavalitsusele antud ülesandeid maareformi, maa omandi ja kasutamisega seotud küsimustes.
 2. Osakond allub maavanemale, kes teostab osakonna töötajate tegevuse üle seadusega sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.
 3. Osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.
 4. Osakonna ülalpidamiskulud finantseeritakse riigieelarvest maavalitsusele eraldatud rahalistest vahenditest.
 5. Osakonnal on maakonna vapi kujutisega kirjaplank ning sõõrikujuline (sõõri läbimõõt 35 mm) pitser, mille keskel on maakonna vapi kujutis ja sõõri ülemist äärt mööda sõnad “Järva Maavalitsus” ja alumist äärt mööda sõna “Maaosakond”.
 6. Osakonna aadress on: Rüütli 25 72713 Paide.

II ÜLESANDED

Osakonna ülesanneteks on:

 1. maaferormi riiklik juhtimine ja koordineerimine maakonnas;
 2. järelevalve maade tagastamise üle;
 3. ostueesõigusega maade erastamise korraldamine;
 4. enampakkumisega maade erastamise korraldamine;
 5. maa riigi omandisse jätmise ja munitsipaalomandisse andmise korraldamine;
 6. vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise korraldamine;
 7. riigi omandisse jäetud maale hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmise korraldamine;
 8. kinnisasja sundvõõrandamise toimingute teostamine;
 9. kinnisasja omandamise loa taotluste menetlemine;
 10. riigi esindamine maakorraldustoimingutes, järelevalve maakorralduse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
 11. omavalitsuste nõustamine maaküsimustes;
 12. maaküsimustega seotud informatsiooni kogumine ja töötlemine, osakonna tööks vajalike andmekogude koostamine, aktualiseerimine ja säilitamine;
 13. maareformi käigus kinnistute moodustamise kohta tekkinud dokumentatsiooni säilitamine ja arhiveerimine;
 14. maavanema poolt antud muude ülesannete täitmine.

III ÕIGUSED

Osakond temale pandud ülesannete täitmiseks:

 1. kontrollib seaduses ettenähtud korras maakonnas maaküsimuste korraldamist;
 2. saab kohalikelt omavalitsustelt, asutustelt, füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt vajalikku informatsiooni, dokumente ja muid tööks vajalikke materjale;
 3. teeb maavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks komisjonide või nõukogude moodustamiseks;
 4. teeb seaduses ettenähtud korras ettepanekuid õigusaktide muutmiseks;
 5. tellib katastriüksuse moodustamiseks vajalikke maakorraldustöid;
 6. sooritab muid oma üleannete täitmiseks vajalikke toiminguid.

IV OSAKONNAJUHATAJA ALLUVUS, KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

Osakonna tööd juhib juhataja. Osakonnajuhatajat asendab ametnik, kellele on ametijuhendiga vastav kohustus pandud, või maavanema poolt määratud isik.

Osakonnajuhataja:

 1. juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
 2. jaotab ülesanded talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
 3. valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
 4. allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
 5. annab aru osakonna tegevusest ja vastutab osakonna töö avalikustamise eest;
 6. esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi maavalitsuse juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
 7. teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta; taotleb osakonna teenistujate täiendkoolitust;
 8. taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
 9. sõlmib maavanema volitusel riiklike eelarveliste vahendite arvel teostatavate õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise tööde tegemiseks lepinguid maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate firmadega ja üksikisikutega; võtab vastu teostatud tööd, esitab koondaktid ja aruanded Maa-ametile;
 10. sõlmib maakorraldustööde litsentsi taotlevate isikutega lepinguid proovitö��de tegemiseks ja teeb ekspertiisi töödele;
 11. korraldab maavanema teenistusliku järelevalve käigus ülesandeks antud materjalide ja seletuste kogumist oma osakonna ametnike poolt toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks; vajadusel teeb maavanemale ettepaneku teenistusliku järelevalve algatamiseks;
 12. algatab seadusega ettenähtud korras kohalike omavalitsustega halduslepingute sõlmimist riiklike kohustuste täitmiseks;
 13. vastutab materiaalselt osakonna kasutuses oleva riigivara eest;
 14. saab maavanemalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
 15. võib teha maavanemale ettepanekuid komisjonide ja nõukogude moodustamise kohta osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
 16. kirjutab alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi maavalitsusevälistele isikutele, kui teisiti ei näe ette õigusaktid;
 17. täidab muid osakonna põhimäärusega või maavanema antud ülesandeid;
 18. annab seadusega ettenähtud korras alluvatele teenistujatele ühekordseid teenistusalaseid korraldusi, mille täitmine ei tulene nende teenistuskohustustest.

Elmar Luha
Maaosakonna juhataja kohusetäitjaTagasi Üles
www by c m a