Järva Maavalitsuse rahandusosakonna põhimäärus

ÜLDSÄTTED

 1. Järva Maavalitsuse Rahandusosakond (edaspidi osakond) on Järva Maavalitsuse struktuuriüksus, kes korraldab maavalitsuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust, finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, haldusküsimusi ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara arvestust ja riigivaraga sooritatavaid tehinguid.
 2. Osakond juhindub oma tegevuses riigiasutuste tööd reguleerivatest õigusaktidest ja maavanema korraldustest, allub maavanemale, kes teostab osakonna üle seadusega sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.
 3. Osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.
 4. Osakonda finantseeritakse riigieelarvest maavalitsusele eraldatud rahalistest vahenditest.

ÜLESANDED

 1. Maavalitsuse eelarve koostamine ja esitamine ettenähtud korras ja tähtaegadel.
 2. Maavalitsuse raamatupidamise arvestuse ja aruandluse korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 3. Maavalitsuse eelarve täitmise jälgimine ja analüüsimine.
 4. Maavalitsuse hallatavate riigiasutuste eelarvete eelnõude kontrollimine ja esitamine maavanemale kinnitamiseks.
 5. Maavalitsuse hallatavate asutuste aastaaruannete kontrollimine, maavalitsuse ja hallatavate asutuste koondaastaaruande koostamine ja esitamine ettenähtud korras ja tähtaegadel.
 6. Maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara arvestuse korraldamine ja riigivaraga seonduvate tehingute sooritamine.
 7. Maavalitsuse hallatavate asutuste ja maakondlikeks vajadusteks riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kontrolli tagamine.
 8. Maavalitsuse erastamisarvete teenindamine, arvestuse pidamine järelmaksuga maa erastamislepingute täitmise kohta.
 9. Omandireformi reservfondist raha taotlemine, saadud summade kasutamise arvestuse pidamine ja aruandluse esitamine.
 10. Riiklike investeeringute programmide taotluste kooskõlastamine ja ettepanekute esitamine.
 11. Projektide ja muude finantsalaste tehingutega seotud lepingute, korralduste ning eelarvete kooskõlastamine.
 12. Kohalike omavalitsuste eelarvete täitmise aruannete koondamine ja vastavate aruannete edastamine Rahandusministeeriumile.
 13. Kohalike omavalitsuste nõustamine finantsküsimustes.
 14. Maakonnasisese reisijateveoga seotud ülesannete täitmine.
 15. Maavalitsuse tegevuseks vajalike majanduslike tingimuste loomine ja haldusküsimuste korraldamine.
 16. Muudest õigusaktidest tulenevate või maavanema poolt antud ülesannete täitmine.

ÕIGUSED JA VASTUTUS

 1. Saada seaduses ettenähtud korras valitsusasutustelt, maavalitsuse haldamisel olevatelt riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja teistelt maavalitsuse struktuuriüksustelt tööks vajalikke andmeid, dokumentatsiooni ja informatsiooni.
 2. Kaasata osakonna töös tekkivate küsimuste lahendamisele teisi struktuuriüksusi, kohalikke omavalitsusi, samuti spetsialiste ja moodustada oluliste rahandusküsimuste läbitöötamiseks töörühmi.
 3. Kontrollida seaduses ettenähtud korras riigivara kasutamist ja käsutamist ning riiklike investeeringute kasutamist, kontrollida maavalitsuse vara ja vahendite olemasolu ning seisukorda.
 4. Nõuda maavalitsuse osakondadelt seletusi eelarveliste vahendite kasutamise kohta ning teha maavanemale ettepanekuid eelarveliste vahendite otstarbekamaks kasutamiseks.
 5. Kooskõlastada lepinguid ja korraldusi, mis puudutavad rahalisi kohustusi ja nõudeid.
 6. Osakond vastutab maavalitsusele eraldatud riiklike vahendite õige ja säästliku kasutamise eest ning tagab arvestuse vastavalt eeskirjadele.

OSAKONNAJUHATAJA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

 1. Juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.
 2. Annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi.
 3. Valvab temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste äitmise üle.
 4. Allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid.
 5. Analüüsib osakonna tegevust, esitab aruandeid,annab aru osakonna tegevusest ja vastutab osakonna töö avalikustamise eest.
 6. Esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi maavalitsuse juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele.
 7. Teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta, taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust.
 8. Taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid.
 9. Korraldab maavanema teenistusliku järelevalve käigus ülesandeks antud materjalide ja seletuste kogumist oma osakonna ametnike ja hallatavate riigiasutuste juhtide poolt akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks,vajadusel teeb maavanemale ettepaneku teenistusliku järelevalve algatamiseks.
 10. Vastutab materiaalselt osakonna kasutuses oleva riigivara eest.
 11. Saab maavanemalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.
 12. Teeb maavanemale ettepanekuid komisjonide ja nõukogude moodustamise kohta osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste paremaks lahendamiseks.
 13. Täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või maavanema antud ülesandeid.

Aili Peetre
Finantsjuht-pearaamatupidajaTagasi Üles
www by c m a