Järva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna põhimäärus

I ÜLDOSA

 1. Järva Maavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond) on maavalitsuse struktuuriüksus, kes täidab Eesti Vabariigi õigusaktidega maavalitsusele antud ülesandeid sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas.
 2. Osakond allub maavanemale, kes teostab osakonna töötajate regevuse üle seadusega sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.
 3. Osakonna kulud kaetakse maavalitsusele riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest.
 4. Osakonnal on oma nime ja maakonna vapi kujutisega kirjaplank.

II ÜLESANDED

Osakonna põhiülesanneteks on sotsiaalhoolekande- ja tervishoiupoliitika väljatöötamine maakonnas, riiklike vahendite kasutamise kontrollimine ning osutatavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamine.

 1. Osakonna ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamise:
  • maakonna sotsiaalhoolekandepoliitika väljatöötamine;
  • sotsiaalhoolekande programmide ja projektide väljatöötamine, nende koordineerimine ja korraldamine maakonnas;
  • maakonna hoolekandetöötajate koolituse korraldamine;
  • proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamise korraldamine maakonnas;
  • maakonna sotsiaalhoolekandealase informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning teabe edastamine valla- ja linnavalitsustele ning elanikkonnale;
  • kohalikest sotsiaalregistritest laekuva informatsiooni analüüsimine ning edastamine Sotsiaalministeeriumile;
  • maakonna eestkosteasutuste töö korraldamine;
  • lapsendamise korraldamine ning vastava registri pidamine;
  • järelevalve teostamine maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle; vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas;
  • muude õigusaktidega pandud sotsiaalhoolekandealaste ülesannete täitmine;
 2. Osakonna ülesanded tervishoiu korraldamisel:
  • avaliku konkursi läbiviimine perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks;
  • dokumentide kogumine perearstidelt, säilitamine ning dokunentatsiooni ettevalmistamine perearsti nimistu kinnitamiseks, perearsti teeninduspiirkonna määramiseks, perearstina tegutsemise õiguse andmiseks ja perearstina tegutsemise õiguse äravõtmiseks;
  • tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumine maakonnast, koondaruannete koostamine ning edastamine Sotsiaalministeeriumile;
  • perearsti nimistu alusel tegutsevate perearstide ajutise asendamise korraldamine maakonnas;
  • järelevalve teostamine perearsti nimistu alusel tegutsevate perearstide üle maakonnas;
 3. Osakonna ülesanded terviseedenduses:
  • terviskaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise abinõude elluviimise tagamine maakonnas;
  • tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele suunatud programmide väljatöötamine ja elluviimise korraldamine maakonnas;
  • tervisekaitse ja tervise edendamisega tegelevate asutuste ning valla- ja linnaarstide vahelise koostöö koordineerimine.

III ÕIGUSED

 Oma ülesannete täitmiseks on osakonnal järgmised õigused:

 • saada tööks vajalikku teavet Sotsiaalministeeriumilt, maavalitsuse teistelt struktuuriüksustelt, omavalitsustelt, sotsiaal- ja tervishoiuasutustelt;
 • kaasata vastastikusel kokkuleppel maavalitsuse struktuuriüksuste töötajaid ja omavalitsuste esindajaid töös kerkivate küsimuste arutamisse ja lahendamisse;
 • moodustada oma tegevusvaldkonnas komisjone ja töögruppe;
 • osaleda maakonna terviklikku arengut käsitlevate sotsiaalmajanduslike projektide väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • kooskõlastada maakonnas asuvate riiklike hoolekandeasutuste põhimäärused;
 • teha ettepanekuid sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alal kehtivate õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks.

IV OSAKONNAJUHATAJA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

Osakonna tööd juhib juhataja, kelle nimetab ametisse maavanem. Osakonnajuhatajat asendab maavanema poolt määratud isik.

Osakonnajuhataja:

 • juhib ja planeerib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
 • täidab temale antud juhised ja korraldused või teatab nende täitmise takistustest;
 • jaotab ülesanded talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
 • valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
 • allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
 • annab aru osakonna tegevusest ja vastutab osakonna töö avalikustamise eest;
 • esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi maavalitsuse juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
 • teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
 • taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust;
 • taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
 • korraldab maavanema teenistusliku järelevalve käigus ülesandeks antud materjalide ja seletuste kogumist oma osakonna ametnike poolt akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks; vajadusel teeb maavanemale ettepaneku teenistusliku järelevalve algatamiseks;
 • algatab seadusega ettenähtud korras kohalike omavalitsustega halduslepingute sõlmimist riiklike kohustuste täitmiseks;
 • vastutab materiaalselt osakonna kasutuses oleva riigivara eest;
 • saab maavanemalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
 • võib teha maavanemale ettepanekuid komisjonide ja nõukogude moodustamise kohta osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
 • kirjutab alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi maavalitsusevälistele isikutele, kui teisiti ei näe ette õigusaktid;
 • annab seadusega ettenähtud korras alluvatele teenistujatele ühekordseid teenistusalaseid korraldusi, mille täitmine ei tulene nende teenistuskohustustest.
 • täidab muid osakonna põhimäärusega talle pnadud või maavanema antud ülesandeid.

Ülle Leesmaa
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajaTagasi Üles
www by c m a