Järva Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna põhimäärus

I ÜLDSÄTTED

Järva Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond (edaspidi osakond) on maavalitsuse struktuuriüksus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel maavalitsusele antud ülesandeid perekonnaseisuarvestuse korraldamisel ja seaduslikkuse tagamisel perekonnaseisudokumentide täitmisel.

Osakond on aruandekohustuslik maavanema ees, kes teostab osakonna töötajate üle seadusega sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

Osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.

Osakonna kulud kaetakse maavalitsusele riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest.

Osakonnal on oma nime ja maakonna vapi kujutisega kirjaplank ning sõõrikujuline (sõõri läbimõõt 35 millimeetrit) pitser, mille keskel on väikese riigivapi kujutis, sõõri ülemist äärt mööda on sõnad “Järva Maavalitsus”, sõõri alumist äärt mööda sõna “Perekonnaseisuosakond”.

II ÜLESANDED

Osakond:

 • koostab sünni-, surma-, abielu-, abielulahutus-, ja nimemuutmisakte;
 • kindlustab perekonnaseisuaktide kannete seaduslikkuse;
 • parandab ja muudab kehtestatud korras perekonnaseisuakti kande ning tühistab ja taastab perekonnaseisuakte;
 • annab välja seaduses ettenähtud korras perekonnaseisutunnistusi, tõendeid ja perekonnaseisuaktide ärakirju;
 • kontrollib omavalitsustest saabuvate perekonnaseisuaktide vastavust seadustele ning rakendab abinõud vigade kõrvaldamiseks;
 • nõustab omavalitsuste ametiisikuid, kes koostavad perekonnaseisuakte;
 • esitab vastavalt kehtestatud korrale Siseministeeriumi Perekonnaseisuosakonnale aruanded perekonnaseisuaktide koostamise kohta maakonnas ja perekonnaseisuaktide teised eksemplarid;
 • esitab kehtestatud korras statistilise aruande statistikaorganitele;
 • hoiab aktiraamatuid ja kindlustab nende säilivuse;
 • varustab maakonna omavalitsusi perekonnaseisuaktide ja -tunnistuste plankidega;
 • selgitab elanikkonnale perekonnaseadust;
 • võtab vastu kodanikke ning vaatab läbi nende avaldusi ja kaebusi;
 • korraldab tööks vajalike andmekogude pidamist (andmete töötlemine, arvestuse pidamine, andmete kaitse tagamine).

III ÕIGUSED

Osakonnal on õigus:

 • saada omavalitsustelt vajalikke andmeid perekonnaseisuaktide koostamise kohta;
 • seaduses ettenähtud juhtudel nõuda dokumente vajalike materjalide ettevalmistamiseks perekonnaseisuakti kannete muutmiseks ja parandamiseks ning -akti taastamiseks;
 • kontrollida seaduses ettenähtud korras omavalitsustes perekonnaseisuaktide ja perekonnaseisutunnistuste plankide kasutamist ja hoidmist;
 • lühendada või pikendada seaduses ettenähtud korras abielu sõlmimise tähtaegu.

IV OSAKONNAJUHATAJA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

Osakonnajuhataja:

 • juhib osakonna tööd ja vastutav ning tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise, vastutab osakonna töö avalikustamise eest;
 • vastutab osakonna pitseri, templite ja dokumentide ning perekonnaseisutunnistuste plankide õige kasutamise, arvestuse ja hoidmise eest;
 • allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
 • esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi maavalitsuse juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
 • teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
 • taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust;
 • valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle, korraldab maavanema teenistusliku järelevalve käigus ülesandeks antud materjalide ja seletuste kogumist oma osakonna ametnike poolt akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks;
 • kirjutab alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi maavalitsusevälistele isikutele, kui teisiti ei näe ette õigusaktid;
 • vastutab materiaalselt osakonna kasutuses oleva riigivara eest;
 • saab maavanemalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
 • täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või maavanema või vahetu ülemuse antud ülesandeid;
 • annab seadusega ettenähtud korras alluvatele teenistujatele ühekordseid teenistusalaseid korraldusi, mille täitmine ei tulene nende teenistuskohustustest;
 • tagab seadusega sätestatud isikuandmete kaitse.

Osakonnajuhatajat asendab osakonna spetsialist, kellele see kohustus on pandud ametijuhendiga või maavanema korraldusega.

Marika Martin
Perekonnaseisuosakonna juhatajaTagasi Üles
www by c m a