Arengukavad ja planeeringud

INTEGREERITUD ARENGUDOKUMENDID

Järvamaa arengustrateegia aastani 2010
Järvamaa arengulepe 2007-2013
Järva Maakonnaplaneering 1998 
Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” seletuskiri 2002
Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud” seletuskiri 2002
Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" Lisa 2 „Järvamaa roheline võrgustik” seletuskiri 2002
Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Järvamaa jalgrattateede võrgustik” seletuskiri 2005

VALDKONDLIKUD ARENGUDOKUMENDID

Järvamaa hariduskorralduse arengusuunad 2010. aastani. 2003
Järvamaa hariduskorralduse arengusuundade tegevuskava 2005 – 2007. 2005 
Järvamaa noorsootöökorralduse arengusuunad aastani 2012. 2005
Järvamaa spordi arengukava 2006-2010 2006
Järvamaa hooldusvõrgu arengukava 2005-2015. 2005
Järvamaa psüühiliste erivajadustega täiskasvanute teenuste arengukava 2005-2015. 2005
Järvamaa lastehoolekande teenuste arengukava 2006-2015. 2005
Järva maakonna ühistranspordi arengukava 2005-2008 (2012). 2005
Järva Maavalitsuse ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu teedeehituse eelistused aastani 2014
Turvaline Järvamaa. Tegevuskava 2004-2006. Koostatud 2004

KOOSTAMISEL OLEVAD ARENGUDOKUMENDID

Järvamaa turismi arengukava. Eelnõu 21.11.2006
Järva maakonna sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arengukava 2007-2013. EelnõuTagasi Üles
www by c m a