Kantselei

Kantselei põhiülesanneteks on maavalitsuse täpse, õigeaegse ja õiguspärase asjaajamise tagamine, õigusalase teenindamise, personalitöö, infosüsteemialase töö, töökorralduse ja sisejärelevalve korraldamine.

 • Kantselei ülesanneteks maavalitsuse asjaajamise korraldamisel on: saabuva korrespondentsi vastuvõtmine ja töötlemine;
 • kodanike vastuvõtu korraldamine; informatsiooni õigeaegne ja täpne edastamine maavanemale, infovahetus maavalitsuse osakondadega, valla- ja linnavalitsustega;
 • maavanema töö planeerimine koostöös maavalitsuse osakondadega;
 • maavalitsuse nõupidamiste korraldamine; koostöö korraldamine valla- ja linnavalitsustega ning maakonnas asuvate riigiasutustega;
 • maavanema vastuvõttude, visiitide, kohtumiste kooskõlastamine ja ettevalmistamise korraldamine;
 • maavanema ja maavalitsuse ametnike avalikkusega suhete korraldamine, maavalitsuse tööst informatsiooni edastamine infoagentuuridele, ajalehtedele ja kohalikule raadiole.

 Kantselei ülesanneteks õigusalase teenindamise korraldamisel on:

 •  maavanema korralduste seadustele vastavuse kindlustamine, nende arvestuse pidamine ja teatavaks tegemine;
 • maavalitsuse nimel sõlmitavate lepingute projektide läbivaatamine, vajadusel nende väljatöötamine, lepingute arvestuse pidamine;
 • maavalitsuse asjaajamiskorra ja sisekorra eeskirjade väljatöötamine, teiste maavalitsuse sisetööks vajalike normdokumentide väljatöötamise korraldamine;
 • vajadusel maavalitsuse ametnike konsulteerimine tööküsimustes.

 Kantselei ülesanneteks personalitöö korraldamisel on:

 • personalialaste korralduste, teenistuslehtede ning töölepingute ettevalmistamine ja arvestuse pidamine;
 • teenistujate koolituse ja täiendõppe korraldamine;
 • autasustamisega seonduvate küsimuste korraldamine;
 • maavalitsuse konkursi- ja atesteerimiskomisjoni asjaajamise korraldamine; maavanema ülesandel teenistusliku järelevalve teostamiseks vajalike materjalide ja seletuste kogumine akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

 Kantselei ülesanneteks infosüsteemialase töö korraldamisel on:

 •  maavalitsuse infosüsteemi loomine, tööshoidmine ja täiustamine;
 • riiklike põhiregistrite maakonnatasandi tööde ja maakondlike andmekogude väljaarendamise ja pidamise koordineerimine;
 • osalemine maakonna valitsus- ja omavalitsusasutuste infosüsteemide ja andmehalduse loomises ja korraldamises;
 • osalemine informaatikaalaste seadusandlike aktide loomises ja nende täitmise jälgimine;
 • andmeturbekontseptsiooni loomine ja realiseerimise koordineerimine.

Oma põhiülesannete kõrval kantselei:

 • täidab maavanema korraldusel teisi ülesandeid;
 • korraldab maavalitsuse arhiivindust;
 • vajadusel nõustab oma ülesandeid puudutavates küsimustes kohalikke omavalitsusi ja hallatavaid riigiasutusi.

Põhimäärus           Ametnikud   Tagasi Üles
www by c m a